W kończącym się roku szkolnym klasy 1c, 2a, 2c, 2e oraz 3a przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy". Każda klasa realizowała zadania, które miały doprowadzić do osiągniecia celu jakim było podniesienie poziomu kultury dzieci i młodzieży. Na zakończenie każdy uczeń biorący udział w programie otrzymał pamiątkowy dyplom.

z kulturą mi do twarzy 1z kulturą mi do twarzy 2

Cele szczegółowe programu:
- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.